Młodzi Medycy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

STATUT

Statut

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny

Młodzi Medycy EMSA o/Lublin

 

 

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny Młodzi Medycy EMSA- Lublin jest uczelnianą organizacją studencką dalej zwaną “Organizacją”.
 2. Jedynym uznawanym skrótem Organizacji jest “Młodzi Medycy”.
 3. Organizacja posługuje się emblematami wyróżniającymi ją wśród innych organizacji.
  Wzory emblematów załącznik do Statutu.
 4. Organizacja działa przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i podlega zgłoszeniu Rektorowi Uniwersytetu.
 5. Organizacja działa zgodnie z:
  1. niniejszym Statutem,
  2. Statutem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  3. Uchwałami Władz Organizacji
 6. Siedzibą Organizacji jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwany dalej Uniwersytetem. Adres siedziby organizacji: ul. Chodźki 7/19, 20-093 Lublin.
 7. Organizacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 8. Organizacja jest niepolityczną, niezarobkową i niezależną organizacją edukacyjną.

 

Rozdział 2

CELE ORGANIZACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§2

Cele Organizacji

Celem Organizacji jest:

 1. pomoc studentom Uniwersytetu w zdobywaniu praktycznych doświadczeń w zakresie wiedzy medycznej,
 2. zapewnianie promocji studentom Uniwersytetu,
 3. analizowanie informacji dotyczących edukacji medycznej i aspektów społecznych, kulturalnych, akademickich, ekonomicznych i etycznych medycyny,
 4. utworzenie poprzez kontakty z organizacjami o podobnym zakresie działania, europejskiego centrum komunikacji między studentami uczelni medycznych,
 5. rozwój współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§3

Metody działania Organizacji

Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. działalność naukową,
 2. seminaria i konferencje,
 3. spotkania edyukacyjne
 4. krajowe i międzynarodowe projekty o charakterze edukacyjnym.

 

Rozdział 3

CZŁONKOWIE ORGANIZACJI

§4

Członkowie organizacji dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

 

§5

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Organizacji mogą być studenci Uniwersytetu, którzy popierają cele Organizacji oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§6

Nabycie członkostwa

 1. W poczet członków Organizacji przyjmuję Zarząd.
 2. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie tradycyjnej lub online poprzez wypełnienie formularza kontowego na stronie www.mlodzimedycy.umlub.pl, która powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, rok, kierunek studiów, wydział i telefon kontaktowy.

§7

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

 1. Członek zwyczajny posiada:

 

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Organizacji
 2. prawo uczestnictwa w pracach programów prowadzonych przez Organizację i we wszystkich przedsięwzięciach
 3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Władz Organizacji we wszystkich sprawach.
 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w pracach Organizacji,
  2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Organizacji,
  3. dbać o dobre imię Organizacji oraz popularyzować jej idee,
  4. postępować zgodnie z zasadami etyki.

§8

Utrata członkostwa

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
 2. utraty praw studenckich,
 3. śmierci członka,
 4. wykluczenia z Organizacji- w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami Władz Organizacji, narażenia dobrego imienia Organizacji lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Organizacji zobowiązań

§9

Członkowie wspierający i honorowi

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Organizacji.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Organizacji.
 3. Tytuł członka wspierającego lub honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Organizacji.

§10

Członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach Organizacji z głosem doradczym.

§11

Członek wspierający i członek honorowy wspiera działalność Organizacji finansowo lub rzeczowo.

Rozdział 4

WŁADZE ORGANIZACJI

 

§12

Władze Organizacji

Władzami Organizacji są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§13

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Organizacji.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. określanie kierunków działania Organizacji,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
  4. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu,
  5. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalenie Statutu Organizacji i jego zmian,
  7. uchwalenie budżetu Organizacji,
  8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Organizacji lub jej Władze,
  10. nadawanie tytułu członka honorowego i wspierającego,
  11. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Organizacji

 

 1. Dla ważności Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Organizacji.

 

§14

Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Organizacji.

 

§15

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykle większość głosów co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Zgromadzenia.
 2. Głosowanie w sprawach osobowych zawsze odbywa się tajnie, w innych – głosowanie  odbywa się tajnie na wniosek choćby jednego członka Organizacji.
 3. W posiedzeniach uczestniczą: Zarząd, Komisja Rewizyjna, członkowie oraz goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący, co najmniej dwa razy w roku akademickim w semestrze zimowym i letnim, zawiadamiając  na co najmniej 14 dni przed planowaną datą posiedzenia.  
 5.  W szczególnych przypadkach Przewodniczący zwołuje Walne Zebranie Członków na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3 ilości członków.
 6.  W przypadku niezwołania Walne Zebranie Członków przez Przewodniczącego Zarządu, Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
 7. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje na wniosek:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. co najmniej 10 członków.

§16

Zarząd

 1. Zarząd jest Władzą wykonawczą Organizacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie i koordynowanie pracami Organizacji i współpracą z innymi organizacjami,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. reprezentowanie Organizacji,
  4. zarządzanie funduszami Organizacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 4 członków Zarządu.
 4. Zarząd składa Rektorowi roczne sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w danym roku akademickim.

§17

 

Skład i powoływanie Zarządu, zawieszenie członka Zarządu

 1. W skład Zarządu chodzą:

 

 1. Przewodniczący,
 2. Wiceprzewodniczący,
 3. Skarbnik,
 4. Koordynator ds. Edukacji,
 5. Koordynator ds. Nauki,
 6. Koordynator ds. Promocji i informacji,
 7. Koordynator ds. Marketingu,
 8. Koordynator ds. Zdrowia Publicznego,
 9. Koordynator ds. Kształcenia,
 10. Koordynator ds. Profilaktyki,
 11. Koordynator ds. ED,
 12. Koordynator ds. Działalności Prospołecznej ,
 13. Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej,
 14. Reprezentant do RUSS,
 15. Komisja Rewizyjna,
 16. Local Coordinators.

 

 

 1. Przewodniczącym Zarządu Organizacji Młodych Medyków może zostać wyłącznie członek Zarządu, wybrany w poprzedniej kadencji roku akademickiego.

 

 1. Członkiem Zarządu (poza Przewodniczącym Zarządu Organizacji Młodych Medyków) może zostać każdy aktywny członek Organizacji Młodych Medyków.

 

 1. Członek Zarządu wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków w terminie wyznaczonym przez Zarząd.  Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 

 1.  W przypadku niesprzyjających warunków epidemicznych (tj. krajowe lub lokalne obostrzenia sanitarne, wynikające z trwającej pandemii koronawirusa lub innych epidemii), mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, forma kontaktowa przeprowadzenia Wyborów do Zarządu Organizacji może ulec zmianie.

 

 1. Przewodniczący Zarządu, po obradach i zgodzie Zarządu, ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:

 

 1. długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Organizacji,
 2. brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.

 

§18

Kadencja Zarządu, odwołania Zarządu

 1. Kadencja Zarządu trwa pełny rok akademicki.
 2. W przypadkach prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Organizacji bądź działania na szkodę Organizacji, Walne Zebranie Członków może odwołać członków Zarządu.
 3.  Z chwilą odwołania Przewodniczącego ustępuje Zarząd, a Walne Zebranie Członków niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.

§19

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Organizacji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych bezwzględną większością na Walnym Zebraniu Członków w terminie wyznaczonym przez Zarząd.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności ze Statutem, Regulaminem Organizacji i uchwałami Organizacji,
  2. przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków,
  3. składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, przyjęty przez Walne Zebranie Członków.
 6. Zapisy § 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Rozdział 5

MAJĄTEK ORGANIZACJI

§20

 

 1. Dopuszczalne są w szczególności następujące źródła finansowania działalności Organizacji pochodzące z:
  1. dotacji Władz Uczelni,
  2. dotacji fundacji i innych organizacji,
  3. darowizn,
  4. środków sponsorskich,
  5. składek członkowskich
  6. innych źródeł.
 2. Majątek tan służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Organizacji.
 3. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Przewodniczący Zarządu i Skarbnik Zarządu lub jeden z nich łącznie z dwoma członami Zarządu.

 

Rozdział 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§21

Zmiany w Statucie

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Projekt zmian w Statucie należy założyć na ręce Zarządu, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.

 

 

§22

Rozwiązanie Organizacji

 1. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Rektor w drodze decyzji administracyjnej rozwiązuje Organizację, jeżeli jej działalność rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut Uczelni, Regulamin studiów lub Regulamin Organizacji.

 

                                                       

 1.                                               
  1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmuje Zarząd Organizacji.
  2. Uchwały niezgodne z obowiązującym prawe, Statutem Uczelni lub godzące bądź naruszające powagę i interes Uniwersytetu są uchylane przez Rektora. 

 

§ 24.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku, z chwilą wejścia w życie traci moc dotychczasowy Statut.

 

Witamy na stronie Młodych Medyków!

        

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Grudzień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31